Kategorier

FSC-certifierade ramar
markerar för mer hållbarhet

Forest Stewardship Council®

Genom att köpa av en ram i trä som är märkt med ett FSC-certifikat väljer du en mer miljömedveten hantering av en av de viktigaste resurserna på vår planet. Trä må växa upp igen, dock krävs ett minimum av gynnsamma förutsättningar. När du väljer en ram med FSC-etikett stödjer du aktivt en ansvarsfull användning av detta råmaterial.

FSC står för Forest Stewardship Council, en icke-statlig organisation som grundades 1993 i Toronto, Kanada och idag agerar över hela världen. Först och främst jobbar de för att förhindra den miljöförstörande skövlingen av skogar. Enligt en vittgående principkatalog granskar organisationen skogsbrukare och förger ett certifikat till de som förbinder till FSC hållbara skogsbruksstandarder.

Tilldelning av FSC-certifikatet

FSC-certifikat tilldelas inte lättvindigt. I en årlig kontroll prövar de så kallade FSC-revisorerna skogsbrukare och tilldelar om nödvändigt korrekturåtgärder. En av de tre mest anspråksfulla punkterna gäller arbetssäkerheten, med fokus på de anställdas arbetsvillkor. FSC kan också fastlägga att det måste finnas tillräckliga skyddsregler för förhindrande av olyckor. En annan aspekt rör brott mot mark- och vattenskydd. Det kan till exempel handla om för kraftig beskärning av biomassa i form av grenar och trädkronor, vilket kan leda till en minskning av djurens naturliga livsmiljö. Lika viktigt är en ständigt uppblossande samhällsdiskussion: jakten och den riktade regleringen av djurbestånd.

När människan inte ingriper kan viltbeståndet växa sig så stort att det kan förhindra en optimal regeneration av skogen. Rådjur, dovhjort och kronhjort äter nämligen gärna, när det finns att tillgå, unga växter samt sällan förekommande unga trädsorter, gärna just de som framför allt behöver stå under skydd. Vid hornfällningen gör sig hjortarna av sina horn genom att slå med dem mot trädstammar. Detta kan ske med en sådan kraft, att det systematiskt orsakar oåterkalleliga skador av trädbarken och därmed utgör ett direkt hot mot trädens hälsa.

God jaktlycka

För stora viltbestånd försvårar ett för den platsen anpassat och lönsamt skogsbruk. Framför allt handlar det om rådjur, dov- och kronhjortar som livnär sig från delar av de träiga växterna. De biter av knoppar och förstör barken, vilket kan skada växterna. Avbitningen kan fördröja eller förhindra den naturliga föryngringen av skogen.


Jakt tillåter det rekreationella dödandet av djur men används också för att skydda trädodlingen mot avbitning orsakad av vilda djur och som ett nödvändig ersättning vid avsaknad av naturliga fiender. Så upprätthålls den biologiska balansen i skogens ekosystem.

FSCs uppgift

FSC har i uppgift att informera sig om olika sammanhang och möjliga diskussionspunkter. De verkar för utarbetning av hållbara lösningar som kan understödja skyddet av skogens ekosystem. Idag finns över 190 miljoner FSC-certifierad mark i 82 länder, över 32 000 spårbarhetscertifierade företag representerade i 122 olika länder och av dessa företag finns ungefär hälften i Europa. Målet är att skapa och upprätthålla villkor för ett miljömedvetet men samtidigt ekonomiskt lönsamt och samhällsanpassat skogsbruk över hela världen.

Ditt bidrag

För att uppnå detta mål, behövs det inte bara ansvarstagande tillverkare utan framför allt miljömedvetna konsumenter. Med en ram i FSC-certifierat trä bidrar du till upprätthållandet av inte bara djurens livsmiljö - utan också vår egen.

FSC träram Korona

Relaterade artiklar